OFERTA - Odszkodowania komunikacyjne z OC i AC

 

CENTRUM ODSZKODOWAŃ SERVITUTES Sp. z o.o. - OFERTA

Następną grupą odszkodowań, którą zajmujemy się od wielu lat są odszkodowania powypadkowe oraz odszkodowania komunikacyjne z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych tzw. OC i dobrowolnych ubezpieczeń samochodów Auto-Casco tzw. AC. W odszkodowaniach tych pomagamy kierowcom/właścicielom samochodów, które uległy uszkodzeniu w trakcie kolizji drogowych lub zostały skradzione, uzyskać należyte odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Zajmujemy się również kompleksową likwidacją szkód dla firm transportowych (w tym również windykacji niewypłaconych im należności). Proponujemy zawarcie z nami umowy na „Pakiet Transportowiec”, w ramach którego zajmiemy się likwidacją wszelkiego rodzaju szkód. W ramach zawartej umowy „Pakiet Transportowiec” przysługuje naszym Klientom darmowa obsługa prawna. Ilość godzin obsługi prawnej oraz jej zakres uzależniony jest od ilości przekazanych nam spraw do prowadzenia w przeciągu roku rozliczeniowego.


ODSZKODOWANIA Z OC i AC KOMUNIKACYJNEGO w całej Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej

Jeżeli posiadasz samochód i byłeś uczestnikiem kolizji drogowej lub jakiegokolwiek innego wypadku w ruchu drogowym, tym bardziej jeśli posiadasz ubezpieczenie OC lub AutoCasco pojazdu mechanicznego, a nawet kiedy byłeś sprawcą wypadku, zgłoś się do nas.

Pomagamy:

  • osobom, które uległy wypadkowi spowodowanemu przez innego uczestnika ruchu drogowego, uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie od sprawcy wypadku;
  • osobom, których auto uległo zniszczeniom wskutek zdarzeń losowych, za które nie ponoszą odpowiedzialności, jak też zostało utracone wskutek kradzieży, przywłaszczenia albo oszustwa, uzyskać należne odszkodowanie.
  • Zwracamy też uwagę, że wobec wprowadzenia przez niektórych ubezpieczycieli działających na polskim rynku, usługi polegającej na bezpośredniej likwidacji szkód, nasza pomoc polega nie tylko na występowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku komunikacyjnego ale także do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

 

CZĘSTO UBEZPIECZYCIEL NIE CHCE WYPŁACIĆ NALEŻYTEGO ODSZKODOWANIA LUB KWOTA UZYSKANA JEST MOCNO ZANIŻONA!!!

 

odszkodowania powypadkowe i komunikacyjne

 

PO WYPADKU - PRAWIDŁOWE DOKUMENTOWANIE WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH ↓

Zdarza się, że w przypadku kolizji jej uczestnicy, nie chcąc zbyt długo oczekiwać na przybycie Policji, decydują się na sporządzenie oświadczenia potwierdzającego przebieg zdarzenia. Taka forma jest zwykle korzystna, pozwala bowiem zaoszczędzić zarówno czas, jak i punkty karne, należy jednak pamiętać, że niesie ona za sobą również pewne zagrożenia. W przypadku gdy poprzestajemy na oświadczeniu sprawcy, należy dopilnować, żeby zostało w nim wskazane w jakich okolicznościach doszło do wypadku, jakie pojazdy uczestniczyły w zdarzeniu wraz z danymi kierujących oraz informacją, gdzie zawarto ubezpieczenie OC. Bez względu na to, czy jesteśmy sprawcą kolizji, czy osobą poszkodowaną, istotnym elementem oświadczenia zawsze będzie dokładne opisanie uszkodzeń pojazdów oraz wskazanie danych osób nimi podróżujących.

JAK NALEŻY OZNACZYĆ POJAZD PO WYPADKU? ↓

Oznaczenie pojazdu po wypadku uzależnione jest od tego, gdzie doszło do zdarzenia. Zgodnie z art. 50 ustawy prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:
  1. na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku;
  2. na pozostałych drogach twardych:a) poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,b) na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.
Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:
  1. na autostradzie lub drodze ekspresowej – przez:a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;
  2. na pozostałych drogach:a) poza obszarem zabudowanym – przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,b) na obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.
Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

CZY ZAWSZE PO WYPADKU NALEŻY WEZWAĆ POGOTOWIE? ↓

Jeżeli w wypadku nikt nie został zabity lub ranny, nie ma obowiązku wzywania pogotowia. Nie oznacza to, że jeżeli osoby uczestniczące w wypadku mają mniej widoczne obrażenia nie można tego zrobić. Często szok pourazowy powoduje, że osoby uczestniczące w wypadku komunikacyjnym bagatelizują doznane obrażenia. Jeżeli pojawiły się objawy takie jak zawroty głowy, nudności, utrata równowagi zachodzi wysokie ryzyko następstw o charakterze neurologicznym. Nawet jeżeli pogotowie nie zostało wezwane należy niezwłocznie zgłosić się do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu jeżeli stwierdzi się jakiekolwiek niepokojące objawy i dolegliwości, które nie występowały przed wypadkiem.

CZY ZAWSZE PO WYPADKU NALEŻY WEZWAĆ POLICJĘ? ↓

Jeżeli w wypadku nikt nie został zabity lub ranny, nie ma obowiązku wzywania policji. Jeżeli jednak sprawca wypadku nie poczuwa się do winy, albo podane przez niego dane budzą wątpliwości, warto to zrobić, bo notatka urzędowa stanowi dla ubezpieczyciela dowód, że określone zdarzenie rzeczywiście miało miejsce. Dobrze też upomnieć się, aby na pewno ujęci zostali w niej poszkodowani pasażerowie. Jeżeli na kierowcę zostanie nałożony mandat karny, a ten nie odmówi jego przyjęcia, kwestia odpowiedzialności zostaje szybko rozstrzygnięta. Jeżeli w wypadku nie ma zabitego lub rannego, samochód należy niezwłocznie usunąć z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu. W takiej sytuacji warto najpierw wykonać zdjęcie układu pojazdów, choćby przy użyciu telefonu komórkowego.
Jak należy się zachować po wypadku, w którym są osoby ranne lub zabite? W takiej sytuacji należy stosować się do ogólnych zasad postępowania po wypadku z modyfikacjami wynikającymi z art. 44 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
- udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;
- nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
- pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

W JAKIM TERMINIE JEST WYPŁACANE ODSZKODOWANIE? ↓

Zasadniczo ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni. Termin ten zaczyna biec od kiedy do ubezpieczyciela wpłynie roszczenie. Art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakłada, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zazwyczaj jednak wypłata odszkodowanie trwa dłużej, a ubezpieczyciel w podstawowym terminie wypłaca jedynie tzw. kwotę bezsporną.
W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dni okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

CZY ODSZKODOWANIE WYPŁACA SPRAWCA? ↓

Posiadacze pojazdów mechanicznych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), z którego pokrywa się szkody wyrządzone przez ruch pojazdu. Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 10 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK przez pojazd mechaniczny rozumie się:
-  pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
- pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.
Czy mam szanse na odszkodowanie jeżeli sprawca zbiegł lub nie miał polisy? W wymienionych sytuacjach poszkodowany otrzymuje świadczenia od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
- w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania;
- w mieniu i na osobie, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
- posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze;
- rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.

JAKIE ŚWIADCZENIA NALEŻĄ SIĘ POSZKODOWANEMU? ↓

Udział w wypadku komunikacyjnym może skutkować zarówno szkodami rzeczowymi (zniszczony samochód, przewożone przedmioty, odzież), jak i szkodą na osobie:
Art. 444. § 1 k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.
W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany może otrzymać także rekompensatę za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne:
Art. 445. § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Jeżeli poszkodowany poniósł śmierć w wyniku wypadku, wynikają z tego również określone roszczenia:
Art. 446. § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

MASZ PROBLEM Z ODSZKODOWANIEM OC/AC ?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

POMOŻEMY WYWALCZYĆ NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE!!!