OFERTA - Odszkodowania osobowe

CENTRUM ODSZKODOWAŃ SERVITUTES Sp. z o.o. - OFERTA

Są to odszkodowania, do których przywiązujemy największą uwagę i posiadamy wieloletnie doświadczenie. W skład szkód osobowych wchodzą m.in. szkody osobowe powstałe w wyniku: wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, wypadków w rolnictwie oraz wypadków w życiu prywatnym. Współpracujące z nami Kancelarie Adwokackie i Radcowskie specjalizują się od ponad 10 lat w tego typu odszkodowaniach. Jeśli zachodzi taka konieczność, reprezentują naszych Klientów również w postępowaniu karnym - nieodpłatnie. Każdy nasz Klient ma bezpośredni kontakt z Adwokatem (Radcą Prawnym) prowadzącym jego sprawę.


ODSZKODOWANIA OSOBOWE ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE w całej Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej

Jeżeli uległeś wypadkowi, niezależnie od jego przyczyn i czujesz się poszkodowany, przede wszystkim kiedy czujesz, że ktoś powinien wyrządzoną Tobie krzywdę wyrównać, zgłoś się do nas. Pamiętaj, że nawet właściciel domu, przed którym się wywróciłeś, jest odpowiedzialny za szkodę, którą wskutek tego poniosłeś.

MIAŁEŚ WYPADEK? MASZ PROBLEM Z ODSZKODOWANIEM?

Pamiętaj, jeżeli ucierpiałeś w wypadku:

  • będąc pieszym
  • będąc pasażerem
  • prowadząc samochód
  • jadąc na rowerze
  • korzystając z komunikacji miejskiej
  • z tytułu uprawiania sportu

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

POMOŻEMY WYWALCZYĆ NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE!!!


BADANIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ


Ogólne terminy przedawnienia ↓

Ogólny termin przedawnienia wynosi 10 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata. Ogólne terminy przedawnienia ulegają modyfikacji na mocy przepisów szczególnych, o czym mowa niżej.

Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia ↓

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Niemniej jednak, w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, roszczenia poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.
 
Należy też zwrócić uwagę, że bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się również przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się wówczas na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
 
Roszczenia, w wyniku którego sprawca szkody został skazany prawomocnym wyrokiem karnym, można zgłosić do 20 lat wstecz, jednak okresem, od którego przepis ten obowiązuje, jest nowelizacja kodeksu cywilnego od dnia 10.08.1997 r.

Roszczenia z tytułu szkody osobowej – okresy przedawnienia nie mogą skończyć się wcześniej niż: ↓

W przypadku roszczeń o naprawienie szkód na osobie - z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
 
W przypadku roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie - z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Przerwanie biegu przedawnienia ↓

Bieg przedawnienia przerywa się:
a) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanych do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
b) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
c) przez wszczęcie mediacji;
d) bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Roszczenia z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ↓

Przedawnienie następuje z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Roszczenia z tytułu zachowku ↓

Roszczenia osób uprawnionych z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. Natomiast roszczenia przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawniają się z upływem 5 lat od otwarcia spadku.

Roszczenia z tytułu zapisu ↓

Roszczenia z tytułu zapisu przedawniają się z upływem 5 lat od dnia wymagalności zapisu.

Przedawnienie roszczeń w przewozach krajowych ↓

Roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem 1 roku, w prawie przewozowym znajdują się dwa wyjątki od rocznego terminu przedawnienia:
a) roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki,
b) roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo.
 
Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:
a) utraty przesyłki - od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą,
b) ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania przesyłki,
c) szkód nie dających się z zewnątrz zauważyć - od dnia protokolarnego ustalenia szkody,
d) zapłaty lub zwrotu należności - od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić,
e) niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek - od dnia dokonania likwidacji,
f) innych zdarzeń prawnych - od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Przedawnienie roszczeń w przewozach międzynarodowych (Konwencja CMR) ↓

Termin przedawnienia wynosi jeden rok, jednakże w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa termin ten może zostać wydłużony do 3 lat.Przedawnienie biegnie:a) w przypadkach częściowego zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy - od dnia wydania;b) w przypadkach całkowitego zaginięcia - od trzydziestego dnia po upływie umówionego terminu dostawy, albo, jeżeli termin nie był umówiony - od sześćdziesiątego dnia po przyjęciu towaru przez przewoźnika;c) we wszystkich innych przypadkach - od upływu trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu.

Roszczenia z tytułu szkody będącej następstwem zbrodni lub występku ↓

Przed dniem 10 sierpnia 2007 roku termin przedawnienia roszczeń wynosił 10 lat. Jeżeli 10 letni termin upłynął przed dniem 10 sierpnia 2007 roku i przed tym terminem ujawniła się szkoda, roszczenie uległo przedawnieniu. Jeżeli 10 letni termin upływa po dniu 10 sierpnia 2007 roku, termin ten zostaje przedłużony i wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.Przykład: zdarzenie nastąpiło w dniu 1 stycznia 2000 r.; według przepisów wcześniejszych, roszczenie o naprawienie szkody uległoby przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2010r. (czyli po 10 sierpnia 2007), jednak wskutek wprowadzonej zmiany przepisów kodeksu cywilnego, roszczenie takie ulegnie przedawnieniu dopiero z dniem 1 stycznia 2020r.