Oferta - Odszkodowanie za wypadek w pracy i w rolnictwie

CENTRUM ODSZKODOWAŃ SERVITUTES Sp. z o.o. - OFERTA

Wypadki takie mają miejsce podczas wykonywania pracy. O odszkodowanie za wypadek w pracy dochodzimy z OC pracodawcy, NWW grupowego oraz innych dodatkowych polis, które posiadają pracownicy. Takie ubezpieczenia mogą być zawarte dodatkowo podczas ubezpieczenia mieszkań/budynków oraz indywidualnie wykupione NNW w Towarzystwach Ubezpieczeniowych przez pracowników.

Centrum Odszkodowań Servitutes sp. z o.o. prowadzi sprawy osób, które uległy wypadkowi przy pracy oraz rodzin takich osób. Pomagamy także pracownikom w sprawach, w których pracodawca pokrzywdził ich w inny sposób, w szczególności wypowiadając mu umowę o pracę niezgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Pomagamy osobom, które uległy wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym. Odszkodowania tego typu wypłacane są z OC rolników. Prowadzimy również sprawy, w których właściciele gospodarstw rolnych ponieśli straty w uprawach na skutek złych warunkach atmosferycznych, w hodowli poprzez choroby zwierząt, w uszkodzeniach maszyn i urządzeń oraz budynków i budowli na terenie gospodarstw rolnych. Dochodzenie tego typu roszczeń następuje z wykupionych dodatkowych polis. 


ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY I W ROLNICTWIEw całej Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej

 

Jeżeli uległeś wypadkowi w zakładzie pracy, podczas pracy w gospodarstwie rolnym lub w czasie drogi do/z pracy

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !!!

 

CZĘSTO UBEZPIECZYCIEL NIE CHCE WYPŁACIĆ NALEŻYTEGO ODSZKODOWANIA LUB KWOTA UZYSKANA JEST MOCNO ZANIŻONA!!!

SPRAWDŹ TO DOKŁADNIE.

odszkodowania na terenie Unii Europejskiej

 

MASZ PROBLEM Z ODSZKODOWANIEM ZA WYPADEK W PRACY?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

POMOŻEMY WYWALCZYĆ NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY!!!

 


 

Warto wiedzieć

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA PRACY

  Umowa o pracę Kontrakt managerski Działalność gospodarcza
Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 j.t.) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Ustawa z dnia 2 lipca  2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.) 
Rozwiązanie umowy Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron / przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia  / przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nastąpić może w każdym czasie, chyba że strony zawierający umowę postanowią inaczej.  Nastąpić może w każdym czasie, chyba że strony zawierające umowę postanowią inaczej.
Czas pracy Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. W określonych w k.p. przypadkach dopuszczalnym jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin.  Co do zasady: czas wykonywania obowiązków wyznaczany jest wymiarem zadań. Co do zasady: czas wykonywania obowiązków wynikających z umowy, wyznaczany jest wymiarem zadań.
Okres odpoczynku Regulowany przepisami k.p.: Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.  Brak stosownych regulacji / do ustalenia przez strony. Brak stosownych regulacji / do ustalenia przez strony. 
Urlopwypoczynkowy / macierzyński Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi w określonych w k.p. przypadkach przysługuje urlop wychowawczy i macierzyński. Brak stosownych regulacji / do ustalenia przez strony. Brak stosownych regulacji / do ustalenia przez strony.
Wynagrodzenie Minimalne wynagrodzenie regulowane jest w wydawanym corocznie rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia.  Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie między stronami – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia nie znajduje zastosowania. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie między stronami – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia nie znajduje zastosowania.
Odpowiedzialność pracownika Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa lub działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. W szczególności pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązanym do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Co do zasady: odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zatrudniającemu przedsiębiorcy jest nieograniczona; zatrudniony odpowiada całym swoim majątkiem i bez ograniczenia kwotowego – chyba że umowa stanowi inaczej. Co do zasady: odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zatrudniającemu przedsiębiorcy jest nieograniczona; zatrudniony odpowiada całym swoim majątkiem i bez ograniczenia kwotowego – chyba że umowa stanowi inaczej.
Zakres obowiązków Pracownik zobowiązany jest stosować się do poleceń przełożonych. Dowolność w wyborze sposobu zarządzania i samodzielność w zakresie swoich obowiązków kierowniczych – chyba, że szczegółowe zapisy umowy stanowią inaczej. Dowolność w wyborze sposobu zarządzania i samodzielność w zakresie swoich obowiązków kierowniczych – chyba, że szczegółowe zapisy umowy stanowią inaczej.
Zakaz konkurencji Pod warunkiem zawarcia odpowiedniej klauzuli w umowie, pracownik może być zobowiązany do przestrzegania klauzuli o zakazie konkurencji zarówno w trakcie jak i po ustaniu stosunku pracy. Brak stosownych regulacji / do ustalenia przez strony. Brak stosownych regulacji / do ustalenia przez strony.
Klauzula poufności Klauzula poufności, dotycząca nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa może być zawarta w umowie o pracę. Klauzula poufności, dotycząca nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa może być zawarta przez strony w umowie.  Klauzula poufności, dotycząca nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa może być zawarta przez strony w umowie. 
Podróże służbowe Pracownikowi, który wykonuje zadania służbowe na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (w tym: diety, koszty podróży, noclegów).  Brak stosownych regulacji / do ustalenia przez strony.  Brak stosownych regulacji / do ustalenia przez strony.
Opodatkowanie W związku z uzyskaniem przychodu za stosunku pracy przez pracownika, płatnik (pracodawca) zobowiązany jest pobrać zaliczki od wynagrodzenia.  Przychód uzyskany z kontraktu menadżerskiego uważa się za działalność wykonywaną osobiście. Płatnik (zleceniodawca) zobowiązany jest pobrać zaliczki od wynagrodzenia. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek lub podatku.
Ubezpieczeniaspołeczne / zdrowotne Obowiązkowe objęcie pracownika ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym, emerytalnym, rentowym, zdrowotnym.Płatnikiem składek jest pracodawca, na którym spoczywa obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.  Obowiązkowe objęcie osoby, z którą zawarto kontrakt ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym, zdrowotnym. Płatnikiem składek jest podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi, na którym spoczywa obowiązek zgłoszenia do powyższych ubezpieczeń. Płatnikiem jest osoba wykonująca działalność gospodarczą.
Rozwiązywanie sporów Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozpoznawane będę w postępowaniu cywilnym  z uprzywilejowaną pozycją pracownika. Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozpoznawane będę w postępowaniu cywilnym.  Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozpoznawane będę w postępowaniu cywilnym.