Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną
przy użyciu serwisu internetowego servitutes.pl
z dnia 2.05.2016 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Servitutes sp. z o.o. z siedzibą Bielsku-Białej, KRS 0000429883, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  korzystania z serwisu internetowego servitutes.pl zwanego dalej „serwisem”.

1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności warunki udzielania bezpłatnych konsultacji oraz zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług. Świadczenie usług drogą elektroniczną oznacza wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne zadanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r.,poz. 2135 z późn. zm.)
d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:
1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu servitutes.pl/adwokatradzi
2. Servitutes sp. z o.o. – CENTRUM ODSZKODOWAŃ SERVITUTES SP Z O O 
KRS: 0000429883, ul. Willsona 7/4, 43-300 Bielsko-Biała
3. Serwis – system stron WWW. udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem https://servitutes.pl/adwokatradzi, przeznaczony w szczególności do konsultacji poszkodowanego z ekspertem.
4.    Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu,
5.    Administrator, SERVITUTES sp z o.o. – właściciel Serwisu;6.    Ekspert – osoba fizyczna, która na zlecenie administratora Serwisu odpowiada na pytania zgłaszane przez uczestnika.

§ 2

Celem Serwisu jest:
1.     Udzielanie bezpłatnych porad w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie szkody mi. in Towarzystw Ubezpieczeń, Pracodawców, Instytucji Publicznych, Organów Administracji Państwowej oraz innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Konsultacje mają na celu ocenę zasadności roszczeń zgłaszanych przez poszkodowanego, ocenę ryzyka prowadzenia sprawy. Konsultacje z Użytkownikami nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
2.    Umożliwienie poszkodowanym kontaktu z Servitutes sp. z o.o. w celu uzyskania informacji związanych z zawarciem umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym.
3.    Publikowanie artykułów z zakresu prawa ubezpieczeń i odszkodowań, udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników z zakresu prawa ubezpieczeń i odszkodowań.

§ 3

Servitutes sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.    Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.
2.    Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie i wydrukowanie za pośrednictwem strony internetowej servitutes.pl.
3.    Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4.    Korzystając z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu poszkodowany, klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bez wyjątków.
5.    Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6.    Użytkownik zobowiązuje się do:
a.    zaniechania dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu;
b.    zaniechania umieszczania treści naruszające dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi;

Servitutes zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować́ utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z usług. terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na witrynie internetowej przed rozpoczęciem prac.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych.
1.    W ramach korzystania z Serwisu Servitutes sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r.,poz. 2135 z późn. zm.) dane osobowe Użytkownika dla celów związanych z użytkowaniem Serwisu.
2.    Administratorem danych jest Servitutes sp. z o.o.
3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana przez Użytkownika w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres Firmy Servitutes.
4.    Zgoda usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie udzielona jest dla wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych na rzecz Servitutes 
sp. z o.o.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne.
1.    Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej na adres e-mail:
2.    Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację Użytkownika oraz dane do kontaktu 
z użytkownikiem oraz opis przyczyny złożenia reklamacji.3.    Po otrzymaniu reklamacji, Servitutes sp. z o.o. w terminie 14 dni od jej otrzymania udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zgłoszeniu bądź na inny adres wskazany przez użytkownika.

§ 6

Postanowienia końcowe.
1.    Administrator ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu 
z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę.
2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności Serwisu.
3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach Serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań usługobiorcy.
4.    Administrator nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach Serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
5.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
6.    Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu servitutes.pl przez usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.