Dosyć często Towarzystwa Ubezpieczeń zaniżają odszkodowanie za uszkodzenia samochodu powstałe na skutek wypadku, czy kolizji. Często wypłacone odszkodowanie nie pokrywa w całości kosztów profesjonalnej naprawy auta. Czy można temu przeciwdziałać?

Przed wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel dokonuje wyceny uszkodzeń samochodu. Ubezpieczyciel bardzo często obniża wartość części przyjmując, iż naprawa powinna być dokonana przy użyciu części zamiennych lub stosując zaniżone stawki roboczogodziny. Zdarza się, że ubezpieczyciele nie uwzględniają pewnych uszkodzonych elementów samochodu. W takiej sytuacji poszkodowanemu nie pozostaje nic innego jak walka z ubezpieczycielem przed Sądem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 361 § 2 k.c.) Na tej podstawie ubezpieczyciele powinni wypłacać odszkodowanie w wysokości, która pokryje pełną naprawę samochodu.

Przede wszystkim, poszkodowany powinien pamiętać, że ubezpieczyciel nie powinien proponować mu zakupu części zamiennych. Na ten temat wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, który ostatecznie nakazał, aby odszkodowanie obejmowało koszt zakupu nowych części. Sąd wskazał w uzasadnieniu, że ubezpieczyciel na żądanie poszkodowanego powinien pokryć koszt naprawy samochodu wg. stawek za nowe części zamienne. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie ma od razu obowiązku zwracać za części zakupione u autoryzowanego dilera, jednak winien na żądanie poszkodowanego zwrócić koszty zakupu nowych części zamiennych.

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem ubezpieczyciel winien zwrócić poszkodowanemu wszystkie celowe, ekonomiczne i uzasadnione wydatki niezbędne do przywrócenia stanu poprzedniego uszkodzonej rzeczy. Do wydatków tych należą nowe części i materiały niezbędne do naprawienia samochodu poszkodowanego. Sąd Najwyższy w Uchwale składu siedmiu sędziów, z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. III CZP 80/11 stwierdził, że „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.”

Ubezpieczyciele równie często argumentują swoje decyzje o zaniżeniu kosztów naprawy tym, iż wypłata za części oryginalne i nowe może doprowadzić do zwiększenia wartości samochodu. Jednak i w tym zakresie po stronie poszkodowanych stanął Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 5 listopada 1980 r., III CRN 223/80, podkreślił, że zwiększenie wartości samochodu po naprawie można by uwzględnić tylko wówczas, gdyby chodziłoby o wykonanie napraw takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem.

Adwokat, Aneta Pazio-Krawczak