Czy żonie, będącej pasażerką samochodu, którym kierował mąż należy się zadośćuczynienie/odszkodowanie, jeżeli sprawcą wypadku był sam mąż, a żona jest współwłaścicielką samochodu?

Jak się okazuje w świetle obowiązujących przepisów jeżeli pasażerka samochodu prowadzonego przez członka rodziny (męża lub inną osobę) doznała obrażeń ciała, ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach OC odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, czy też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Do roku 2007 nie było jednolitego stanowiska sądów w tym zakresie. Wobec tego, iż przepisy jasno nie wskazywały jak powinny zachować się zakłady ubezpieczeń Sąd Najwyższy podjął dwie uchwały korzystne dla współwłaścicieli.  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2007 r., sygn. akt III CZP 146/06 stanowi, że zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi.

Kolejna uchwała została podjęta w składzie 7 sędziów w dniu 7 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 115/07. W uchwale tej Sąd Najwyższy uznał, iż ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu.

Wobec tego nawet jeżeli to mąż był sprawcą wypadku, którego pasażerka – żona, będąca współwłaścicielką samochodu doznała obrażeń ciała, będzie przysługiwało jej zadośćuczynienie od Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był samochód.

Należy pamiętać, że zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu będzie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń, a nie przez męża. Mąż w takiej sytuacji nie ponosi odpowiedzialności finansowej.

W sytuacji, gdy mąż był sprawcą wypadku, żona nie może domagać się pokrycia szkód doznanych w mieniu (np. odszkodowania za uszkodzoną nawigację lub uszkodzenie samochodu). W świetle art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych “zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona.”

Podsumowując z ubezpieczenia OC zostaną pokryte szkody związane z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, tj. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, odszkodowanie za utracony zarobek, natomiast nie zostaną pokryte koszty uszkodzonego w wypadku mienia, które znajdowało się z samochodzie.

Adwokat,Aneta Pazio-Krawczak